UPDATE

Cập nhật phiên bản 10108

Tue 02, 2019

Cập nhật phiên bản 10108

 + Cặp nhật fix và tăng lại chỉ số skill cho các class như sau:

- Knight:

 

[God Bless]

1. Tăng thêm Attack Power     

2. Tăng thêm Attack Rate

 

[Holy Body], [Drastic Spirit], [Divine Shield], [Holy Incantation], [Godly Shield], [God Bless]

1. Tăng thêm thời gian buff

 

 - Magician:

[ Prima Ignis ]

1. Thêm % damage skill

2. Áp dụng 100% chính xác

3.Thay đổi delay cho skill

[ Third Anima]

1. Có thể buff cho  magician, priestess, shaman

[Zenith], [Enchant Weapon], [Energy Shield], [Spirit Elemental], [Dancing Sword], [Third Anima]

1. Tăng thêm thời gian buff

 - Priestess:

[Pierced Ice]

1. Thêm % damage skill

2. Áp dụng 100% chính xác

3.Thay đổi delay cho skill

[Holy Reflection], [Virtual Life], [Blessing Krishna]

1. Tăng thêm thời gian buff

 - Shaman:

[Ghosty Nail]

1. Thêm % damage skill

[Rain maker]

1. Tăng thêm absorb

[Advent Migal, [Rain maker], [Advent Midranda], [Creed]

1. Tăng thêm thời gian buff

 - Archer:

[Thunder Loop]

1. Tăng thêm damage cho skill.

[Falcon], [Golden Falcon]

1. Tăng thêm thời gian buff - Mechanician:

 

[Rolling Smash]

1. Thêm attack rating cho skill

2. Bỏ hiệu ứng  attack rating  nhận từ skill Grand Mash

[Extreme Shield], [Physical Absorption], [Maximize], [Automation], [Metal Armor], [Spark Shield]

1. Tăng thêm thời gian buff

 - Pikeman:

[Vanish]

1. Tăng thêm thời gian buff

 - Atalanta:

[Windy], [Triumph of Valhalla]

1. Tăng thêm thời gian buff

 - Fighter:

[Concentration], [Swift Axe]

1. Tăng thêm thời gian buff


 - Assassin:

[Alas], [Inpes], [Blind]

1. Tăng thêm thời gian buff

+ Tăng thêm exp cho map 6. 

+ Fix lỗi cầm ngược spear của Deadly Spear.

+ Tăng thêm tỷ lệ drop cho bản đồ Ancient Weapon

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10108/Update.zip

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET