MIXING

Mixing

Wed 12, 2017


 

Mix 1 trang bị là một kỹ thuật kết hợp những Sheltom theo công thức để làm cho chúng mạnh hơn . Nó là một kỹ thuật đặc biệt của các nghệ nhân Temskron .Ta có thể sử dụng trang bị ngay khi quá trình Mix hoàn thành .
Chú ý : Bạn KHÔNG thể Age được trang bị một khi đã Mix và ngược lại.

Cách để Mix một trang bị :

Nói chuyện với NPC Mixing Craftsman, Morald để hiện bảng mix và đặt trang bị bạn muốn mix vào cột bên trái , Sheltom thích hợp vào cột bên phải. Một khi đã đặt đúng vị trí trang bị và Sheltom thích hợp thì bấm + ở giữa để bắt đầu quá trình Mix.


Mixing có tỷ lệ thành công là 100% , nhưng chỉ khi bạn làm theo đúng công thức thôi nhé!

Một khi quá trình mix thành công, những kĩ năng đặc biệt sẽ được thêm vào cho trang bị của bạn . Những kĩ năng đặc biệt sẽ được hiện ra dưới dạng chữ màu xanh biển .

Một khi trang bị đã được Mix thành công , nó không thể nào được Mix lại theo 1 công thức khác đươc nữa , vì vậy hãy cẩn thận mà chọn một công thức mạnh nhất cho trang bị của bạn !

Công thức Mixing

Những công thức chung đã được biết dành cho mix . phụ thuộc vào số lượng và loại Sheltom , khả năng của nó sẽ khác , đây là một số công thức mix và công dụng của nó . 

 

  Công thức vũ khí
 
Yêu cầu sheltoms    
      Chỉ số thêm vào
 
 X 5  
      Life Ability +5
 
 X 5  
      Poison Ability +5
 
 X 5  
      Ice Ability +5
 
 X 5  
      Fire Ability +5
 
 X 5  
      Thunder Ability +5
 
 X 1  
      Critical +1%
 
 X 1  
      Attack Rating +50
 
 X 1  
      Add STM +20 / Add MP +5 / Add HP +5
 
 X 1 ,  X 1  
      Attack Rating +20%
 
 X 3 ,  X 3  
      Attack Rating +40%
 
 X 1 ,  X 2  
      Attack Rating +10 / Min DMG +1
 
 X 1 ,  X 2  
      Attack Rating +10 / Max DMG +1
 
 X 2 ,  X 2,  X 2  
      Attack Rating +20 / Min & Max DMG +1
 
 X 1 ,  X 1 ,  X 1  
      Attack Rating +100%
 
 X 1 ,  X 2  
      Min DMG +1
 
 X 1 ,  X 2  
      Max DMG +2
 
 X 1 ,  X 2 ,  X 2,  X 1  
      Critical +2% / Min & Max DMG +1
 
 X 1 ,  X 4 ,  X 4  
      Max DMG +4
 
 X 1 ,  X 1 ,  X 4 ,  X 4  
      Attack Rating +10% / Max DMG +4
 
 X 1 ,  X 2 ,  X 4 ,  X 1  
      Min DMG +1 / Max DMG +3
 
 X 1 ,  X 4 ,  X 2 ,  X 1  
      Min DMG +2 / Max DMG +2
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 1 ,  X 3  
      Critical +4% / Min & Max DMG +3
 
 X 1 ,  X 1 ,  X 2 ,  X 4 ,  X 1  
      Attack Rating +10% / Min DMG +1 / Max DMG +4
 
 X 1 ,  X 3 ,  X 5 ,  X 1  
      Attack Rating +40 / Min DMG +3 / Max DMG +5
 
 X 5 ,  X 3 ,  X 2  
      Critical +4% / Attack Rating +60% / Max DMG +6
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2  
      Attack Rating +80 / Critical +2% / Min & Max DMG +4
 
 X 3 ,  X 3 ,  X 2 ,  X 2  
      Critical +4% / Add MP +20 / Min & Max DMG +6
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 1 ,  X 3  
      Attack Rating +60 / Add HP +20 / Min & Max DMG +6
 
 X 1  
      Critical +4%
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 3 ,  X 3  
      Attack Rating +100 / Critical +3% / Min & Max DMG +6
 
 X 1 ,  X 4 ,  X 2 ,  X 4  
      Attack Rating +80 / Add HP +30 / Min & Max DMG +7
 
 X 2 ,  X 1 ,  X 2 ,  X 3 ,  X 2  
      Critical +5% / Add MP +30 / Min & Max DMG +7
 
 X 5 ,  X 4 ,  X 3  
      Critical +4% / Add MP +50 / Min & Max DMG +7
 
 X 5 ,  X 5  
      Critical +4% / Add HP +50 / Min & Max DMG +7
 
 X 1 ,  X 1 ,  X 5 ,  X 5  
      Attack Rating +80 / Critical +5% / Min & Max DMG +6
 

 

  Công thức Armors/Robes 
 
Required Sheltoms    
      Added Stats
 
 X 5  
      Life Ability +5
 
 X 5  
      Poison Ability +5
 
 X 5  
      Ice Ability +5
 
 X 5  
      Fire Ability +5
 
 X 5  
      Thunder Ability +5
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2  
      All Abilities +5
 
 X 1  
      Defense Rating +20
 
 X 1  
      Absorb Rating +0.6
 
 X 1  
      Add STM +10
 
 X 2 ,  X 2  
      Defense Rating +10%
 
 X 1 ,  X 2  
      Defense Rating +20
 
 X 2 ,  X 1 ,  X 1  
      Defense Rating +15%
 
 X 3 ,  X 3  
      Defense Rating +30 / Absorb Rating +0.6
 
 X 1 ,  X 2 ,  X 1 ,  X 1  
      Defense Rating +40 / Absorb Rating +0.4
 
 X 1 ,  X 2 ,  X 5  
      Defense Rating +45 / Absorb Rating +1.0
 
 X 1 ,  X 4 ,  X 1  
      Defense Rating +10 / Absorb Rating +1.5
 
 X 1 ,  X 2  
      Absorb Rating +2.0
 
 X 1,  X 2 ,  X 2  
      Absorb Rating +3.0
 
 X 1 ,  X 1 ,  X 1 ,  X 3  
      Absorb Rating +3.5
 
 X 4 ,  X 4 ,  X 3  
      Defense Rating +40 / Absorb Rating +3.0
 
 X 3 ,  X 3  
      Absorb Rating +30%
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 2  
      Defense Rating +20 / Absorb Rating +3.4
 
 X 1 ,  X 4  
      Add HP +40
 
 X 1 ,  X 1 ,  X 2 ,  X 3  
      Defense Rating +40 / Add MP +30
 
 X 1 ,  X 3 ,  X 2  
      Absorb Rating +3.5 / Add HP +20
 
 X 1  
      Defense Rating +50
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 2  
      Add HP +50
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 3 ,  X 3  
      Defense Rating +50 / Add MP +40
 
 X 3 ,  X 3 ,  X 1 ,  X 3  
      Absorb Rating +4.0 / Add HP +25
 
 X 1 ,  X 2 ,  X 5  
      Defense Rating +50 / Absorb Rating +4.0
 
 X 5 ,  X 5  
      Defense Rating +60 / Add MP +50
 
 X 1 ,  X 5 ,  X 1 ,  X 5  
      Absorb Rating +4.0 / Add HP +40
 

 

  Công thức mixing khiên 
 
Required Sheltoms    
      Added Stats
 
 X 5  
      Life Ability +5
 
 X 5  
      Poison Ability +5
 
 X 5  
      Ice Ability +5
 
 X 5  
      Fire Ability +5
 
 X 5  
      Thunder Ability +5
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2  
      All Abilities +5
 
 X 1  
      Defense Rating +10
 
 X 1  
      Block Rating +1%
 
 X 1  
      Add HP +10
 
 X 2 ,  X 1  
      Defense Rating +10
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 1  
      Defense Rating +10%
 
 X 3 ,  X 1 ,  X 1  
      Defense Rating +15 / Absorb Rating +0.3
 
 X 2 ,  X 2  
      Absorb Rating +0.3
 
 X 1 ,  X 1 ,  X 2  
      Defense Rating +10 / Absorb Rating +0.6
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 1 ,  X 1  
      Defense Rating +20 / Absorb Rating +0.3
 
 X 1 ,  X 4 ,  X 1  
      Absorb Rating +0.6 / Block Rating +4%
 
 X 5 ,  X 5 ,  X 1  
      Block Rating +5%
 
 X 4 ,  X 4 ,  X 1  
      Defense Rating +40 / Block Rating +2%
 
 X 2 ,  X 1 ,  X 1 ,  X 1 ,  X 2  
      Defense Rating +20 / Block Rating +4%
 
 X 4 ,  X 1 ,  X 1 ,  X 1  
      Defense Rating +40 / Add MP +10 / Add STM +50
 
 X 3 ,  X 1 ,  X 2  
      Block Rating +3% / Add HP +20
 
 X 5 ,  X 2  
      Absorb Rating +1.0 / Add MP +20
 
 X 3 ,  X 1 ,  X 2  
      Absorb Rating +0.6 / Add HP +40
 
 X 1  
      Add HP +40
 
 X 1 ,  X 3 ,  X 2 ,  X 3  
      Defense Rating +50 / Add MP +20 / Add STM +60
 
 X 2 ,  X 3 ,  X 3 ,  X 2  
      Block Rating +4% / Add HP +30
 
 X 3 ,  X 1 ,  X 2 ,  X 2  
      Absorb Rating +2.0 / Add MP +30
 
 X 3 ,  X 2 ,  X 3  
      Defense Rating +60 / Block Rating +5%
 
 X 5 ,  X 5  
      Absorb Rating +2.0 / Add HP +20 / Add MP +20
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 5  
      Block Rating +4% / Add HP +50
 

 

  Công thức mixing Orbs
 
Required Sheltoms    
      Added Stats
 
 X 5  
      Life Ability +5
 
 X 5  
      Poison Ability +5
 
 X 5  
      Ice Ability +5
 
 X 5  
      Fire Ability +5
 
 X 5  
      Thunder Ability +5
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2  
      All Abilities +5
 
 X 1  
      MP Regen +0.3
 
 X 1  
      Defense Rating +10
 
 X 1  
      Add MP +20
 
 X 2 ,  X 1  
      Defense Rating +10
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 1  
      Defense Rating +10%
 
 X 3 ,  X 1 ,  X 2  
      Defense Rating +15 / Absorb Rating + 0.4
 
 X 4 ,  X 4  
      Absorb Rating +0.8
 
 X 1 ,  X 2 ,  X 2  
      Defense Rating +10 / MP Regen +0.4
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 1  
      Defense Rating +20 / MP Regen +0.2
 
 X 1 ,  X 4 ,  X 1  
      Defense Rating +40
 
 X 3 ,  X 3 ,  X 1  
      Defense Rating +10 / MP Regen +0.6
 
 X 5,  X 5 ,  X 1  
      Defense Rating +50 / Absorb Rating +1.0
 
 X 2 ,  X 1 ,  X 1 ,  X 1 ,  X 2  
      Defense Rating +40 / MP Regen 0.4
 
 X 5 ,  X 1 ,  X 2 ,  X 2  
      MP Regen +0.5 / Add MP +40
 
 X 2 ,  X 1 ,  X 2  
      Defense Rating +10 / MP Regen +0.4 / Add STM +40
 
 X 2 ,  X 5 ,  X 2  
      Add MP +50 / Add STM +50
 
 X 5 ,  X 2 ,  X 2  
      Absorb Rating + 1.0 / MP Regen +0.6 / Add HP +20
 
 X 1  
      Add MP +30
 
 X 2 ,  X 3 ,  X 2 ,  X 2  
      Defense Rating +20 / MP Recovery +0.8 / Add STM +50
 
 X 1 ,  X 1 ,  X 2 ,  X 2 ,  X 3  
      Add MP +60 / Add STM +50
 
 X 2 ,  X 3 ,  X 3  
      Absorb Rating +1.5 / MP Recovery +1.0 / Add HP +30
 
 X 2 ,  X 2 ,  X 4  
      Defense Rating +30 / MP Recovery +1.0 / Add STM +50
 
 X 5 ,  X 5  
      Absorb Rating +2.0 / MP Recovery +1.2 / Add HP +30
 
 X 1 ,  X 5 ,  X 1 ,  X 5  
      Defense Rating +20 / MP Recovery +1.2 / Add MP +60
 


 


Thay đổi Spec(*) trang bị của bạn bằng Mixing

Trước hết bạn cần có 1 trang bị mà chưa từng được mix hay age . một khi thay đổi spec thành công thì những chỉ số của nó sẽ được thay đổi ngẫu nhiên . 
Chú ý : không phải mọi lần respec đều ra được 1 trang bị có spec

Trang bị Cấp độ: 0-39 để Respec yêu cầu có : 8 Gyfu 
Trang bị Cấp độ: 40-69 để Respec yêu cầu có : 4 Nied 
Trang bị Cấp độ : 70+ để Respec yêu cầu có : 2 Jera
*Spec : mỗi loại vũ khí khi rớt ra sẽ có những spec riêng biệt dành cho mỗi loại nhân vật . khi nhân vật xài đúng spec của mình thì sẽ được tăng thêm sức mạnh 
VD : pikeman xài vũ khí spec pikeman được tăng thêm sức mạnh , nhưng khi xài vũ khí spec Fighter sẽ không được cộng những dòng spec. 

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant