AGING

Công thức Age

Tue 05, 2022

Bảng Công thức Age

Aging+
Level+ Thất bại
Có Đá Aging Stone
Super Aging Stone
+ 1 + 0 0 % 0% 0% 2 2 1                        
+ 2 + 1 0 % 0% 0% 2 2 2                        
+ 3 + 1 0 % 0% 0% 2 2 2 1                      
+ 4 + 2 0 % 0% 0% 2 2 2 2                      
+ 5 + 2 0 % 0 % 0 % 2 2 2 2 1                    
+ 6 + 3 0 % 0 % 0 % 2 2 2 2 2                    
+ 7 + 3 0 % 0 % 0 % 2 2 2 2 2 1                  
+ 8 + 4 0 % 0 % 0 % 2 2 2 2 2 2                  
+ 9 + 4 5 % 3 % 0 %   2 2 2 2 2 1                
+ 10 + 5 10 % 5 % 0 %   2 2 2 2 2 2                
+ 11 + 5 15 % 8 % 3 %     2 2 2 2 2 1              
+ 12 + 6 30 % 11 % 5 %     2 2 2 2 2 2              
+ 13 + 6 35 % 18 % 8 %       2 2 2 2 2 1            
+ 14 + 7 40 % 21 % 11 %       2 2 2 2 2 2            
+ 15 + 7 45 % 25 % 18 %         2 2 2 2 2 1          
+ 16 + 8 50 % 29% 25 %         2 2 2 2 2 2          
+ 17 + 8 55 % 33 % 29%           2 2 2 2 2 1        
+ 18 + 9 60 % 38 % 33 %           2 2 2 2 2 2        
+ 19 + 9 70 % 48 % 38 %             2 2 2 2 2 1      
+ 20 + 10 75 % 60 % 43 %             2 2 2 2 2 2      
+ 21 + 10 80 % 65 % 55 %               2 2 2 2 2 1    
+ 22 + 11 95 % 75 % 67 %               2 2 2 2 2 2    
+ 23 + 11 95 % 90 % 72 %                 2 2 2 2 2 1  
+ 24 + 12 95 %  91 % 77 %                 2 2 2 2 2 2  
+ 25 + 12 95 %  92 % 80                    2 2 2 2 2 1

 

 Phân loại

Aging+

+26

+27

+28

+29

+30

Level+

+13

+13

+14

+14

+15

Thất bại không có đá

96%

97%

98%

99%

99%

Thất bại có đá Aging Stone

93%

94%

95%

96%

97%

Thất bại có đá Super Aging Stone

83%

86%

89%

91%

91%

 

 2        

 

 2  2  2    

 

2

2  2  2  2

 

2

2

2

 2  2

 

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

2

 os119.bmp

 

1

2

2

2

 os120.bmp

 

 

 

1

2

Đá hỗ trợ mới

Items Hình ảnh Hỗ trợ Ghi chú
Stone Aging (M)  Tăng random 5 ~ 15 MP  Chỉ sử dụng khi item trên +10
Stone Aging (L)  Tăng random 5 ~ 15 HP  Chỉ sử dụng khi item trên +13
Stone Aging (W)  Tăng thêm 1 sức đánh  Chỉ sử dụng khi item trên +13 cho vũ khí
Stone Aging (Y)  Tăng thêm 10 tỉ lệ đánh  Chỉ sử dụng khi item trên +13 cho vũ khí
Dùng trong ô hỗ trợ thứ 2 của Aging System

 

Sau khi Age Items thành công:
+Hiệu lực Age  áp dụng  từ +1 đến +9

Weapons

Items Hiệu lực Aging sau mỗi cấp độ
Axes +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating
Claws +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating
Hammers +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating
Wands/Staffs +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum attack Power, +10 Attack Rating, +10 MP
Scythes +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating
Bows +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +0.5 Critical
Swords +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating
Javelins +1 Minimum Attack Power, +1 Maximum Attack Power, +0.5 Critical

 

Defenses

Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Shields Block +0.5, Abs +0.2
Orbs/Beads +10% Defense, +0.5 Absorb
Armors & Robes +5% Defense, +0.5 Absorb
Gauntlets +0.5 Absorb , +10% Defense 
Boots +0.5 Absorb , +10% Defense 
Armlets  +10% Defense , +5 Attack Rating 


+Hiệu lực Age  áp dụng  từ +10 đến +19

 

Weapons

Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating
Claws +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating
Hammers +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating
Wands/Staffs +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum attack Power, +10 Attack Rating, +10 MP
Scythes +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating
Bows +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +0.5 Critical
Swords +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating
Javelins +2 Minimum Attack Power, +2 Maximum Attack Power, +0.5 Critical

 

Defenses

Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ 
Shields +0.5 Block, +0.4 Absorb
Orbs/Beads +10% Defense, +1.0 Absorb
Armors & Robes +5% Defense, +1.0 Absorb
Gauntlets +1.0 Absorb , +10% Defense 
Boots +1.0 Absorb , +10% Defense 
Armlets   +10% Defense , +5 Attack Rating

 

+Hiệu lực Age  áp dụng  từ +20 đến +25

 

Weapons

Items Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ
Axes +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating
Claws +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating
Hammers +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +10 Attack Rating
Wands/Staffs +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum attack Power, +10 Attack Rating, +10 MP
Scythes +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating
Bows +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +0.5 Critical
Swords +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +0.5 Critical, +5 Attack Rating
Javelins +3 Minimum Attack Power, +3 Maximum Attack Power, +0.5 Critical

 

Defenses

Item Hiệu lực Age sau mỗi cấp độ 
Shields +0.5 Block, +0.6 Absorb
Orbs/Beads +10% Defense, +1.5 Absorb
Armors & Robes +5% Defense, +1.5 Absorb
Gauntlets +1.5 Absorb , +10% Defense 
Boots +1.5 Absorb , +10% Defense 
Armlets   +10% Defense , +5 Attack Rating

 


Phí Aging

+1 Item Value x 0.5
+2 Item Value x 1.0
+3 Item Value x 1.5
+4 Item Value x 2.0
+5 Item Value x 2.5
+6 Item Value x 3.0
+7 Item Value x 3.5
+8 Item Value x 4.0
+9 Item Value x 4.5
+10 Item Value x 5.0
+11 Item Value x 5.5
+12 Item Value x 6.0
+13 Item Value x 6.5
+14 Item Value x 7.0
+15 Item Value x 7.5
+16 Item Value x 8.0
+17 Item Value x 8.5
+18 Item Value x 9.0
+19 Item Value x 9.5
+20 Item Value x 10.0

 

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

itemst
thangio118
radiant