RESPEC

Respecs

Fri 07, 2015

Item Respec là làm thay đổi chỉ số spec, none spec của item đó, thông số là ramdom, có thể là NS, có thể là Spec dưới dạng: level 1 - 2 - 3.

Sau đây là 3 loại đá để bạn Respec!


#  Đá respec   Số luợng 
 Cấp độ respec 
Gyfu 8 1 ~ 39
Nied 4 40 ~ 79
Jera 2 0 ~ 130

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET