RESPEC

Respecs

Sun 02, 2020

Item Respec là làm thay đổi chỉ số spec, none spec của item đó, thông số là ramdom, có thể là NS, có thể là Spec dưới dạng: level 1 - 2 - 3.

Sau đây là 3 loại đá để bạn Respec!


#  Đá respec   Số luợng 
 Cấp độ respec 
Gyfu 8 1 ~ 39
Nied 4 40 ~ 79
Jera 2 0 ~ 105
Sol 2 106 ~ 130

NewLight

NewLight

Point: 11644513


NewLightFT

Point: 10967661

SEASON 2

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

hungck83
heropt001
caduha