QUESTS

Nhiệm vụ cấp độ 110

Sat 12, 2020

Nhiệm vụ 1: "Love of the Past"

Phần 1

Địa điểm: Eura Village.

NPC bắt đầu: Force Master.

NPC hoàn thành: Force Master.

 

Mô tả: Tiêu diệt 20 Cold eye trong Gallubia Valley và quay về Force Master.

 

 

Image of Hunting Objective

 

Reward: 232,000,000 EXP.

 

Phần 2

Địa điểm: Eura Village.

NPC bắt đầu: Force Master.

NPC hoàn thành: Force Master.

 

Mô tả: Trong 30 phút, tìm kiếm "Cursed Ring" khi tiêu diệt Chaos Cara trong Gallubia Valley  và quay về Force Master.

 

 

Image of Hunting Objective: 

Image of the Quest Item: 

 

Reward: 232,000,000 EXP..

 

 

Nhiệm vụ 2: "Purification of the Ring"

Phần 1

Địa điểm: Eura Village, Pillai Town.

NPC bắt đầu: Force Master (Eura Village).

NPC hoàn thành: Royal Mage Ray (Pillai Town).

 

Mô tả: Đưa "Cursed Ring" đến Royal Mage Ray trong Pillai Town.

 

Reward: None.

 

Phần 2

Địa điểm: Pillai Town.

NPC bắt đầu: Royal Mage Ray (Pillai Town).

NPC hoàn thành: Royal Mage Ray (Pillai Town).

 

Mô tả: Tìm "Concentrated Magic Crystal" khi tiêu diệt Mine Golem trong Ice Mine 1F và quay trở về gặp the Royal Mage Ray trong Pillai Town.

 

Image of Hunting Objective: 

 

Image of the Quest Item: 

 

Reward: 220,000,000 Exp.

 

 

Nhiệm vụ 3 (Final Step): "Eternal Love"

Phần 1

Địa điểm: Pillai Town, Eura Village.

NPC bắt đầu: Royal Mage Ray (Pillai Town).

NPC hoàn thành:.Force Master (Eura Village).

 

Objective: Nhận "Purified Commitment Ring" [Nhiệm vụ 2, phần 2] từ Royal Mage Ray và đưa nó đến Force Master in Eura Village.

 

Image of the Quest Item: 

 

Reward: None.

 

Phần 2

Địa điểm: Eura Village.

NPC bắt đầu: Force Master.

NPC hoàn thành: Force Master.

 

Objective: Tiêu diệt Valento Boss trong Gallubia Valley và quay trở về Force Master.

 

 

Image of Hunting Objective:

 

Thời điểm bạn nhận nhiệm vụ của phần này: 

 

 

 

 

 

Thời điểm bạn hoàn thành nhiệm vụ của phần này:

 

Final Reward: +2 EPs.

 Gợi ý:

1) Trong nhiệm vụ này, quái vật bị các thành viên khác trong nhóm đánh bại cũng được tính cho bạn.

2) Bạn có thể cần phải săn nhiều hơn 1 Mine Golem để có được vật phẩm nhiệm vụ, nó không phải là 100% cơ hội rơi.

3) Không giống như các nhiệm vụ trước, nhiệm vụ này không liên tiếp, bạn có thể hủy nó ở một số bước nhất định và thực hiện lại cùng bước mà bạn đã hủy trước đó.

NewLight

NewLight

Point: 11525642


Infinity

Point: 11183067

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET
DISCORD
TOP DONATE COIN

Danh sách top 3 tài khoản ủng hộ coin cao nhất trong sự kiện

caduha