NEWS

Mở test server đẻ test phiên bản big update

Wed 07, 2019 24/07/2019 15:22:25

FullHouse

FullHouse

Point: 11642029


Infinity

Point: 11607145

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET