MONSTER

Boss

Wed 01, 2017

Boss

 

 Quái Vật Demon: Atalanta, Fighter, Pikeman Đánh mạnh hơn khi gặp loại này.
 Quái Vật Undead : Atalanta, Knight, Priestess Đánh mạnh hơn khi gặp loại này.
 Quái Vật Mutant : Atalanta Đánh mạnh hơn khi gặp loại này.
 Quái Vật Normal: Archer Đánh mạnh hơn khi gặp loại này. 
 Quái Vật Mechanic: Mechanician Đánh mạnh hơn khi gặp loại này.

Quái Vật Đặc Biệt

Babel (Level 104)

Có thể được tìm thấy ở: Railroad of Chaos, Hearth of Perum
Sức Đánh : 200-230 
Sức Chống Đỡ : 500 
Absorb : 75 
Máu : 30,000 
Kinh Nghiệm : Unknow


Fury (Level 120)

Có thể được tìm thấy ở: Cursed Temple level 2 (nhiệm vụ level 100)
Sức Đánh : 210-230 
Sức Chống Đỡ : 550 
Absorb : 25 
Máu : 15,000 
Kinh Nghiệm : Unknow


Kelvezu (Level 110)

Có thể được tìm thấy ở: Fire Cave (Ice Map2)
Sức Đánh : 600 640
Sức Chống Đỡ : 800
Absorb : 90 
Máu : 30,000 
Kinh Nghiệm : UnknowValento (Level 110)

Có thể được tìm thấy ở: Ice 1 
Sức Đánh : 400-440 
Sức Chống Đỡ : 800 
Absorb : 90 
Máu : 30,000 
Kinh Nghiệm : Unknow 


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Boss Quái Vật

Zzanpy (Level 4)

Có thể được tìm thấy ở: Garden of Freedom
Xuất hiện cùng với: 12 Hopies 


Mekhist (Level 23)

Có thể được tìm thấy ở: Refuge of the Ancients
Xuất hiện cùng với: 7 Cokris


Eed (Level 25)

Có thể được tìm thấy ở: Bamboo Forest
Xuất hiện cùng với: 8 Minigues


Platin Mav (level 28)

Có thể được tìm thấy ở: Acasia Forest
Xuất hiện cùng với: 8 Zombies


Grave Shakins (Level 32)

Có thể được tìm thấy ở: Ruinen Village
Xuất hiện cùng với: 8 Zombies


Cyclone (Level 33)

Có thể được tìm thấy ở: Castle of the Lost
Xuất hiện cùng với: 7 HobGoblins


Bauton (Level 40)

Có thể được tìm thấy ở: Ruinen Village
Xuất hiện cùng với: 8 Mephits


Guilty Gordon (Level 43)

Có thể được tìm thấy ở: Cursed Land
Xuất hiện cùng với: 7 Decoys


El Rasi Kun (Level 43)

Có thể được tìm thấy ở: Forgotten Land
Xuất hiện cùng với: 7 Skeleton Archers


Fright Nemyun (Level 44)

Có thể được tìm thấy ở: Forgotten Land 
Xuất hiện cùng với: 7 Cyclops


Apostasy (Level 53)

Có thể được tìm thấy ở: Forgotten Land
Xuất hiện cùng với: 7 Bargons


Vega Demitri (Level 59)

Có thể được tìm thấy ở: Ancient Prison Floor 1
Xuất hiện cùng với: 7 Crypts 


Unholy Knight (Level 64)

Có thể được tìm thấy ở: Ancient Prison Floor 2
Xuất hiện cùng với: 6 Headcutters 


Slayon (Level 66)

Có thể được tìm thấy ở: Battlefield of the Ancients
Xuất hiện cùng với: 7 Headcutters


Bloody Rose (Level 67)

Có thể được tìm thấy ở: Ancient Prison Floor 3
Xuất hiện cùng với: 7 Webs


Hellsing (Level 69)

Có thể được tìm thấy ở: Battlefield of the Ancients
Xuất hiện cùng với: 8 Titans


Vermum Actarun (Level 73)

Có thể được tìm thấy ở: Forbidden Land
Xuất hiện cùng với: 8 Figons


Styx Arcon (Level 86)

Có thể được tìm thấy ở: Cursed Temple Floor 1
Xuất hiện cùng với: 7 Stygians


Rasha (level 100)

Có thể được tìm thấy ở: Cursed Temple Floor 2 (Và round 8 bell (SOD))
Xuất hiện cùng với: 7 Omicrons


Setonian (Level 106)

Có thể được tìm thấy ở: Lost Temple


Mokova (Level 108)

Có thể được tìm thấy ở: Lost Temple

Devil Shy (Level 120)

Có thể được tìm thấy ở: Endless Tower 3

Tulla (Level 130)

Có thể được tìm thấy ở: Ice Mine

 

FullHouse

FullHouse

Point: 12061265


CoinCard

Point: 11748423

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET