NEWS

Thông báo bão dường server 18/11/2015

Wed 11, 2015 18/11/2015 15:49:12

Thông báo:
_ Server sẽ bão dướng định kỳ vào lúc 8h 18/11/2015. Thời gian bão dưỡng dự kiến trong vòng 2 giờ.
+ Cập nhật công thức mixing cho sheltom Celesto.
+ Cập nhật thêm thời gian S.O.D

_ Dự kiến thời gian kế tới sẽ có thêm dịch vụ: change name, hoặc backup item aging bị bùm
HeroPT GM

TheWorld

TheWorld

Point: 10465894


ChickenS

Point: 9799493

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET