UPDATE

Cập nhật phiên bản 10085

Sat 11, 2017

Cập nhật phiên bản 10085

 + Fix một số bug

 + Cập nhật chuản bị cho event 20/11

 + Cập nhật chuẩn bị cho nhiệm vụ hàng ngày

 

 

 

Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10085/Update.zip

 

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET