UPDATE

Cập nhật phiên bản 10063

Sat 12, 2016

Cập nhật phiên bản 10063:

+ Fix hiển thị chỉ số text skill amplied và bug cho pikeman chính xác..
+ Cập nhật lại chỉ số tính damage pvp cho 2 class Mechinican , Atalanla.. và vài class khác giữa cùng class với nhau và khác class với nhau..
+ Fix bug rate skill Down Hit của Fighter, fix skill Power Dash chính xác

+ Fix skill Evade Shot cho Archer chính xác hơn.
+ Sự kiện Aging Free
+ Cấm thêm quái cho Iron 2

+ Fix die Arcuda khi sử dụng skill amplied của Pikeman

Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10063/Update.zip

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET