UPDATE

Cập nhật phiên bản 10047 ( 23/06/2016 )

Thu 06, 2016

Cập nhật phiên bản 10047:

 

+ Cập nhật kĩ năng bảng 5 Atalanta
Các bạn có thể tự chạy cập nhật tại file HeroPT.exe . Nếu các bạn bị lỗi cập nhật. Có thể tải và giải nén tại:

update.heropt.net/Update/10047/Update.zip

 

 

HeroPT GM

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET