QUESTS

Nhiệm vụ hàng ngày ( Daily Quest )

Sat 12, 2017

Để bắt đầu nhiệm vụ này, bạn đến gặp NPC Hunter Owen trong Ricarten nhận nhiệm vụ trong danh sách hiện lên.  Dưới đây là những danh sách nhiệm vụ tùy theo các cấp độ:

CoinCard

CoinCard

Point: 11748423


Memory

Point: 11472498

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET