CHARACTERS

FIGHTER

PIKEMAN

ARCHER

MECHANICIAN

ATALANTA

PRITESS

KNIGHT

MAGICIAN

CoinCard

CoinCard

Point: 11370977


TheWorld

Point: 10465894

CỘNG ĐỒNG HeroPT
ALL 4 U

Là nơi bạn gởi yêu cầu hỗ trợ,report đến quản lí game

TẠO TICKET